สานฝัน ปันรัก บ้านรื่นสุข ชมรมกล้าดี มทร.ธัญบุรี

“ชมรมกล้าดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำสมาชิกในชมรมจำนวน 40 คน ทำกิจกรรมและบริจาคสิ่งของให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดนครนายก หรือบ้านรื่นสุข โดยหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานพัฒนาคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้มีการพัฒนาฝึกทักษะชีวิตด้านสังคม อารมณ์ และทักษะด้านอาชีพให้สอดคล้องกับความสามารถที่เหลืออยู่ของคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน”

“สินจัย” นางสาวสินจัย จะรีศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ ประธานชมรมกล้าดี มทร.ธัญบุรี เล่าว่า คนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีคนดูแล ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีโอกาสทางสังคม โดยทางชมรมได้เล็งเห็นถึงโอกาสของการได้รับการช่วยเหลือจากสังคม จึงได้เข้าไปจัดกิจกรรมและบริจาคสิ่งของ คือ วิทยุที่สามารถเสียบแฟลชไดช์ได้จำนวน 10 เครื่อง แฟชลไดร์ฟในการบันทึกข้อมูลอีก 20 ชิ้น พัดลมเพดาน 20 เครื่อง พร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ในการทำงานความสะอาด โดยในแฟลชไดร์ฟมีการบันทึกข้อมูลธรรมะ และนิทานลงไปในแฟลชไดร์ฟด้วย สำหรับชมรมกล้าดี เป็นหนึ่งในชมรมที่ต้องการเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้มีโอกาสแสดงความดีเพื่อสังคม

“ปริม” นางสาวกัญญาภัค ติราภรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่าว่า เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมกล้าดีเป็นปีแรก โดยเข้ามาเป็นคณะกรรมการชมรมในการประสานงานภายในชมรม เมื่อได้เข้ามาทำงานโครงการสานฝันปันรักตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการประทับใจมาก ดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการได้รับกำลังใจและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอย่างมากชีวิตคิดว่ามีอุปสรรคมาก ได้เห็นน้องๆ ที่บ้านรื่นสุขที่มองไม่เห็น และยังเป็น

ออทิสติก ยังสู้ชีวิต ดีใจที่ได้ช่วยเหลือและร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ

“ใหม่” นางสาวศรินทิพย์ ถาวรสกุลปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกศ์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน จ.เพชรบุรี ค่ายพัฒนาศักยภาพ และโครงการสานฝันปันรัก รับผิดชอบในฝ่ายสันทนาการ ดีดกีตาร์และร้องเพลง ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งได้ร้องเพลงให้น้องๆ ฟัง ได้พูดคุยกับน้อง เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมาก ซึ่งตนเองเป็นคนโชคดีมาก

“วุฒิ” นายนัฐวุฒิ ดิษฐประสพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ดีใจที่ได้เข้ามาในชมรมกล้าดี ซึ่งเป็นชมรมที่ได้แสดงออกถึงความดี “ผมอยากทำความดีอยู่แล้ว” ประทับใจที่ได้ไปทำงานโครงการนี้ สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนตาบอด ประทับใจรอยยิ้มของน้องๆ ทุกคน เป็นกำลังใจที่ดีในการใช้ชีวิต และเป็นแรงผลักดันให้เดินหน้าต่อไป อยากให้ทุกคนถ้ามีเวลาให้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น ถ้าไม่ลองทำจะรู้ได้อย่างไรว่าสุขใจ

โดยในปีการศึกษา 2557 ทางชมรมมีนักศึกษาสมัครเข้าชมรมประมาณ 800 คน ซึ่งเป็นตัวชี้ให้เห็นว่า ทุกวันนี้วัยรุ่นไทยหันมาใส่ใจในการทำความดีมากขึ้น

 

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994