ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 ปี 2558

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 ปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อส่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศแบบโอนหน่วยกิต (Credit Transfer) การทำวิจัยและช่วยวิจัย (Research & Research Assistant) ฝึกงาน (On-the-Job Training) และ ฝึกสหกิจศึกษา (Cooperative Education)                  ณ หน่วยงานต่างประเทศ
  2. เพื่อส่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เดินทางไปร่วมการประกวด (Contest) แข่งขัน (Competition) แสดงผลงาน (Exhibition) อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และ การประชุมและสัมมนานานาชาติ (International Conference & Symposium) ในต่างประเทศ ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อส่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เดินทางไปเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Student Exchange) ณ หน่วยงานต่างประเทศ
  4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านภาษา และทักษะการสื่อสารในระดับสากล

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pld.rmutt.ac.th/?page_id=1892  หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์นักศึกษานานาชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี  โทร 0 2549 4083-4 โดยมีเกณฑ์การสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้คือ

  1. เป็นนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี
  2. กรอกใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
  3. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
  4. จัดส่งใบสมัคร ไปยังศูนย์นักศึกษานานาชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557