ทอดผ้าป่าการศึกษามทร.ธัญบุรีเพื่อน.ศ.เรียนดี-ขาดแคลนทรัพย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี มี รศ.ประเสริฐ ปิ่มปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในฐานะเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา 2557 และพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุม ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับการจัดหาทุนการศึกษาถือเป็นนโยบายที่เร่งด่วน โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการเบื้องต้น จัดโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษาขึ้น เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะนำเงินจากกองทุนส่งเสริมนักศึกษา มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงยังมีทุนเพชรบัวสวรรค์ เป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร และทุนส่งเสริมนักกีฬา ขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย โดยมีค่าตอบแทนให้ ซึ่งมาจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

น.ส.นวรัตน์ ระบิลคดี (ทับทิม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏ ศิลป์ไทยศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เผยรู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษา ปกติไม่ได้ทำกิจกรรมทางศาสนาบ่อยนัก แต่ครั้งนี้ตนและเพื่อนๆ ในกลุ่มตั้งใจและมุ่งมั่นมาก เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์และมีความสำคัญ “เมื่อเรามาอยู่บ้านราชมงคลแห่งนี้ เราต้องตอบแทนคุณงามความดีต่อบ้านของเรา เราในฐานะคนหนึ่งในบ้าน เราก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือในส่วนที่สามารถทำได้ ซึ่งในวันงานได้ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในจุดรับลงทะเบียน พร้อมกับทีมงานในส่วนอื่นๆ และหวังว่า ผลบุญที่เกิดจากความตั้งใจในครั้งนี้จะช่วยให้ตนเองประสบความสำเร็จในการเรียน” น้องทับทิมกล่าว

นายชนินทร ตั้งกาญจนภาสน์ (ลิตเติ้ล) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาห กรรม สาขาเทคโนโลยีสาร สนเทศการศึกษา หนึ่งในผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เล่าว่า “เมื่อเห็นข่าวสารการเชิญชวนจากทางมหาวิทยาลัย เห็นต้นผ้าป่าจึงได้ร่วมสมทบทุน แม้จะไม่ได้เยอะมาก แต่ก็ร่วมด้วยใจจริง และได้เชิญชวนเพื่อนๆ ร่วมกันสมทบทุนเพิ่มเติม และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดโครงการในลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ขั้นตอนในการพิจารณามอบทุน ดำเนินการได้รวดเร็วมากและเป็นทุนให้เปล่า นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมในเรื่องการมีจิตสาธารณะและยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์”

นายเชษฐ์ สีกวนชา (เชษฐ์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รองประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 กล่าวถึงความรู้สึกต่อโครงการนี้ว่า เป็นการมอบโอกาสให้กับนักศึกษาบางกลุ่มที่ไม่พร้อมทางการเงินและทำให้นักศึกษาคนอื่นๆ ร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีในทางพระพุทธศาสนาด้วย

เช่นเดียวกับ นายบุญมี สงวนทอง (หมี)นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อุปนายกคนที่ 3 องค์กรนักศึกษา บอกว่า โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เห็นได้จากจำนวนต้นผ้าป่าและผู้เข้าร่วมในวันงาน ได้เห็นการมีส่วนร่วมที่ดี เห็นขั้นตอนหรือพิธีการทางศาสนาเกี่ยวกับการทอดผ้าป่า และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสาธารณกุศลเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง”

โครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน แล้วยังจุดประกายและกระตุ้นจิตสำนึกของนักศึกษาให้รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และมีจิตสาธารณกุศลอีกด้วย