คอลัมน์ มุมข้าราชการ: วปอ.ฝ่ายพลเรือน (3)

ผู้เข้าเรียนหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 57 ที่เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนชุดสุดท้ายคือ

กระทรวงศึกษาธิการมีจำนวนมากเช่นกันคือ 74.นายสุภัทร จำปาทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 75.นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา 76.นายศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 77.นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 78.นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษา 79.รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 80.รศ.ชโยดม สรรพศรี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81.รศ.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 82.รศ.นันทริกา ชันซื่อ รองศาตราจารย์ระดับ 9 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 83.รศ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 84.รศ.ปัทมา ชัยเลิศวนิชกุล ประธานสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 85.รศ.สันชัย อินทพิชัย รองอธิบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 86.รศ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มาถึง ข้าราชการตำรวจ 87.พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผู้บัญชาการสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ88.พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ89.พล.ต.ต.ชินภัทรสารสิน รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 90. พล.ต.ต.สุธีร์ เนรกัณฐี รองผู้บัญชาการตำรวจ นครบาล 91.พล.ต.ต. อาชวันต์ โชติกเสถียร รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด92.พล.ต.ต.ภิรัตนิยมการผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง593.พล.ต.ต.สุรพล เกษประยูร นายแพทย์ (สบ6) โรงพยาบาลตำรวจ 94.พล.ต.ต. วิเชียร ตันตะวิริยะ รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 95.พล.ต.ต.อภิชัย ศรีโสภิต ผู้บังคับการกองสวัสดิการ 96.พล.ต.ต.ธนา ธุระเจน นายแพทย์ (สบ 6) 97.พล.ต.ต.มาโนช ตันตระเธียร รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล 98.พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 99.พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ รองจเรตำรวจ (สบ 7) 100. พล.ต.ต.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ ผู้บังคับการโรงพยาบาลดารารัศมี 101.พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9

จาก ศาลยุติธรรม มี 102.นายธัชพงศ์ วิสุทธิสังวร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา 103.นายปีติ นาถะภักติ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 104.นายยอดชาย วีระพงศ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง จาก สำนักงานอัยการสูงสุด ได้แก่ 105.นายสมเกียรติ คุววัฒนานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด 106.นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 107.นางจตุพร แสงหิรัญ อัยการผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากนั้นยังมี108.นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย109.นางเสาวภาคย์กระจ่างยุทธผู้ตรวจราชการกทม. 110. นายอำนาจเดชะผอ.พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์111.นางเพ็ชร์ รัตนเศรษฐ์ ผู้ช่วยราชเลขาธิการ112.นายลลิตถนอมสิงห์ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงาน กปร.113.นายประกิด บุณยัษฐิติ ผู้ช่วยเลขาธิการก.ล.ต.114.พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. 115.พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ ผอ.สำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน116.พ.ต.ท.สุนัย หาเรือนพิชน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย ปปง.117.นายประจักษ์บุญยังผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 118.นายสมยศ อักษร ผอ.สำนักนโยบายและแผน สำนักงาน กกต.

เป็นอันครบถ้วนพลเรือนเข้าวปอ.118 ราย.