มทร.ธัญบุรี เปิดปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เน้นทำงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

ปัจจุบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมได้มีการขยายตัวมากขึ้น มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ทำการเปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเท่านั้น การเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีเฉพาะสถาบันที่มีความพร้อมในการดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิตและความต้องการพึ่งพาเทคโนโลยี

ของตนเอง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพึ่งพาเทคโนโลยีตนเองจะช่วยเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีสังคมไทย รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามข้อตกลงว่าด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ซึ่งต้องมีการแข่งขันสูงด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน วิศวกร นักวิจัยและนักวิชาการสายวิชาชีพระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีข้อตกลงร่วมกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม ประธานหลักสูตร กล่าวว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตบุคลากร นักวิจัยและนักวิชาการในระดับสูง ที่มีคุณลักษณะ มีความรู้ ความเข้าใจอันถ่องแท้ในองค์ความรู้ระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ระดับสูง เพื่อพัฒนาความรู้และการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนทางเทคโนโลยี เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับสูง ด้านกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสามารถประยุกต์หรือบูรณาการเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างหลากหลาย โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ดำเนินการนี้ จะเป็นการยกระดับการศึกษาของชาติ และยังช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความเข้มแข็งด้านวิชาการสายวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยในระดับสูงตามมาตรฐานสากล สามารถชี้นำและกำหนดทิศทางความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับประเทศ และสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ข้อตกลงว่าด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ในฐานะเลขานุการหลักสูตร กล่าวว่า หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นี้จะใช้บุคลากรและห้องปฏิบัติการวิจัยรวมกัน ๓ ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศกรรมศาสตร์ เรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยจำนวนมากเพื่อให้เดินไปตามจุดเด่นที่เรารับปากกับสภามหาวิทยาลัยในการสร้างงานวิจัยที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยของเราประกอบด้วย หน่วยวิจัยระบบไฟฟ้ากำลังและพลังงาน (Power and Energy System Research Unit) หน่วยวิจัยวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Research Unit) หน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการควบคุม (Power Electronics and Control Research Unit) หน่วยวิจัยพลังงานทดแทนไฟฟ้า (Electric Renewable Energy Research Unit) หน่วยวิจัยการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing Research Unit) หน่วยวิจัยความถี่สูง (High Frequency Research Unit) หน่วยวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology Research Unit)

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอื่นๆ ที่ใกล้เคียงด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยอื่นที่ สกอ. ได้รับรอง และมีแผนการเรียนดังนี้ แผนการเรียน ๑.๑ เน้นการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว แผนการเรียน 2.1 เน้นลงเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 พ.ย. 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ เลขานุการหลักสูตร โทร ๐๘๔-๑๑๑-๙๐๕๔ หรือ สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๐-๒๕๔๙-๓๕๕๔หรือทาง E-mail: krischonme.b@en.rmutt.ac.th