ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR

JSTOR เป็นฐานข้อมูลวารสารครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่นๆ ซึ่งเปิดให้เข้าทดลองใช้งานข้อมูลในส่วนของJSTOR archive collections ทั้งหมดกว่า 2,000 ชื่อ

  • ข้อมูลปฐมภูมิกว่า 2,000,000 รายการ อาทิ Global Plant Collection
  • วารสารฉบับปัจจุบัน (Current issues) กว่า 230 ชื่อ
  • Book at JSTOR ฉบับเต็ม จำนวน 100 ชื่อ และสืบค้นได้จากทั้งหมดกว่า 25,000 รายชื่อ