ขอเชิญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เข้ารับการตรวจสุขภาพ ฟรี

กองพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เข้ารับการตรวจสุขภาพในวันเวลาที่กำหนดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น

 

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
ปีการศึกษา 2558
ในวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วัน/เดือน/ปี คณะ
9 พฤศจิกายน 2558 บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
10 พฤศจิกายน 2558 วิศวกรรมศาสตร์
11 พฤศจิกายน 2558 ศิลปกรรมศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ศิลปศาสตร์
12 พฤศจิกายน 2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
13 พฤศจิกายน 2558 บริหารธุรกิจ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
Posted in ไม่มีหมวดหมู่