เทปสัมภาษณ์รายการ Special Talks ตอนที่ 6 สัมภาษณ์นายกสภา มทร.ธัญบุรี เรื่องมติในการผลิตตำราหรือวารสารออนไลน์

บทสัมภาษณ์ท่าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภา มทร.ธัญบุรี เกี่ยวกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ผ่านมา เป็นมติใหม่ในการผลิตตำราหรือวารสารออนไลน์ ทางมติสภาพได้มีมติดังนี้

ในการประชุมสภาหลังจากท่านอธิภารบดีได้แถลงนโยบาย นโยบายข้อหนึ่งของ มทร.ธัญบุรี คือนโยบายในเรื่องของการผลิตตำรา อาจจะเป็นรูปเล่มตำรา หรือลักษณะของตำราออนไลน์ ท่านอธิการบดีจึงได้เสนอ ให้มีการออกข้อบังคับที่ว่าด้วยการผลิตและการจำหน่วยตำราและวารสารออนไลน์ จากข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะสภา ข้อกำหนดฉบับนี้เป็นการส่งเสริมการผลิตตำราอย่างมีคุณภาพและสามารถส่งเสริมการสร้างรายได้ ในทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยฯ จำดำเนินการโดยรับสมัครหรือคัดสรรคตำรา จากอาจารย์ที่เคยผลิตตำราหรือต้องการที่จะผลิตตำราเข้าร่วมโครงการ และจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วก็จะเชิญผู้รับข้อเสนอ ในที่นี้คือสำนักพิมพ์ต่าง ๆ มาดูและรับหนังสือเล่มนี้มาออกแบบปกและจัดทำเป็นตำรา ผู้รับผิดชอบออกจำหน่าย และจะมีคณะกรรมการของ มหาวิทยาลัยฯ คอยตรวจสอบรายได้และจัดสรรค์รายได้ออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ อีกส่วนหนึ่งให้กับสำนักพิมพ์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ จะจัดสรรค์ให้กับอาจารย์เจ้าของผลงาน และอีกส่วนหนึ่งจะจัดเก็บเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือจัดสรรค์เป็นกองทุนในการพัฒนาผลงานในลักษณะนี้ต่อไป

จากเงื่อนไขนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการมากขึ้นและเป็นตำราที่มีคุณภาพมากขึ้น และการจำหน่วยไปทั่วประเทศนั้นจะเกิดการกระจายความรู้และเผยแพร่ความรู้และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในระยะยาว

ดังนั้นคณาจารย์ที่มีความประสงค์ที่จะผลิตตำราสามารถติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดำเนินรายการโดย :  ปิยะพงศ์ เคนทวาย
ถอดเทปรายการโดย :  เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช