ขยายระยะเวลาประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิมเพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น


เรื่อง ขยายระยะเวลาประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิมเพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเดิม เพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น ลงวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 กำหนดให้ผู้ขอรับการประเมิน ต้องเสนอขอรับการประเมินภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศซึ่งมีผลบังคับใช้ ซึ่งประกาศฉบับนี้ได้สิ้นผลลงเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้พิจารณาเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการกลุ่มเดิม จำนวนหนึ่งยังไม่ได้ยื่นขอรับการประเมินเนื่องจากขาดคุณสมบัติในส่วนของผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
จึงเห็นสมควรผลักดันให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการกลุ่มเดิมได้รับการพัฒนาโดยจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะในการสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านเกณฑ์คะแนนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิ๊ก เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล