ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 2

เรื่อง ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 2

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 2 กันยายน 2557 เรื่องขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรื่อนในสถายันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน อัตรา ปฏิบัติงานที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นสมควรขยายเวลารับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ในตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1-13 ตุลาคม 2557 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก ขอโอน-ย้าย พร้อมกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิ๊ก เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล