รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษาที่1 ปีกาศึกษา 2558


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษาที่1 ปีกาศึกษา 2558

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) ประสงค์รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก