มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลออกแบบเว็บไซต์ ภาพยนตร์สั้น เขียนโปรแกรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จับมือ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติและการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ ภาพยนตร์สั้น และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการความร่วมมือทางวิชาการกับทาง Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต์ (iWDC) ภายใต้หัวข้อ “Color of ASEAN”ภาพยนตร์สั้น (iSFC) ในหัวข้อ “Hope”และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (iCPC) ในหัวข้อ Mobile Application For ASEAN โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งสามโครงการย่อย เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก Hokkaido Information University เน้นทักษะด้านเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ขั้นสูง เทคนิคการผลิตภาพยนต์สั้น และโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางสำหรับการอบรม เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักศึกษาไทยและญี่ปุ่น จึงถือเป็นการส่งเสริมการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ และพัฒนานักศึกษาด้านภาษา จัดเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding; MOU) ในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และการสร้างโอกาสให้นักศึกษาเดินทางไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ ซึ่งมีนักศึกษาจาก มทร.ธัญบุรี เข้าร่วม 18 คนและ HIU 18 คน โดยอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งที่ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น 10 วัน และที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี 10 วัน

ชนะเลิศการประกวดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (iCPC) “บอย” นายปริญญา จันทร์ครุธ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ICPC2014) เล่าว่า ใช้ Socket Programming ในการควบคุมรถสองคัน เพื่อเก็บวัตถุในสนามไปยังเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดย Socket สามารถใช้ได้หลายภาษาในการควบคุมซึ่งตนเองใช้ภาษา JAVA เนื่องจากเป็น Base on ของโปรแกรม ICPC อยู่แล้ว ในกติกาการแข่งขันต้องเก็บวัตถุเพชร 20 เม็ด ให้ครบและทำเวลาเร็วที่สุด ซึ่งจุดเด่นของโปรแกรมที่เขียน จะเขียนให้รถสองคันเก็บเพชรคันละ 2 เม็ด เป็นการประหยัดเวลาในการแข่งขัน ซึ่งต่างจากทีมอื่น ซึ่งในครั้งนี้ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น จากสังเกตุคนญี่ปุ่นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความตั้งใจในการทำงาน 20 วันที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนได้ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีนอกห้องเรียน

ชนะเลิศการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ (IWDC) “แม็กซ์” นายสรศักดิ์ ปิ่นวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เล่าว่า “Color of Asean” เนื้อหาในเว็บไซต์เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องสำคัญของแต่ละประเทศในประเทศอาเซียน โดยในแต่ประเทศแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ โดยทั้ง 3 หัวข้อ มาทำให้มีลูกเล่นสนุกสนานผ่านการเลื่อน Scroll Bar ของเมาส์ เมื่อเลื่อนมาประเทศที่ต้องการภาพจะเคลื่อนไหว ในการเข้าประกวดและ workshop ในโครงการนี้ ได้รับความรู้ในเรื่องการออกแบบ เนื่องจากเทคโนโลยีทุกวันนี้ไม่มีวันหยุดนิ่ง ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นขอบคุณโครงการดังกล่าว ที่ได้คัดเลือกและให้โอกาสตนเองในการเข้าร่วมโครงการ และได้รับรางวัลในครั้งนี้

ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น (iSFC) “มัต” นายปรมัตถ์ ชีวกาญจน์ “แฟ๊กซ์” นายคณิตกรณ์ ศรีมากรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เล่าว่า “The Pill” หนังสั้น 3 นาที ภายใต้แนวคิด “Hope” เรื่องราวของความหวัง ชายซึ่งป่วยเป็นโรคร้ายซึ่งไม่มีโอกาสหายจากโรคร้าย โดยได้พบกับแพทย์คนหนึ่ง ซึ่งให้ความหวังว่าโรคมีโอกาสหาย ให้ยามาทาน ซึ่งเป็นเพียงแค่วิตามินธรรมดา แต่แท้จริงแล้วที่คนป่วยหาย เนื่องมาจากพลังความหวังที่เขาหวังจะหายทำให้หายจากโรคร้ายดังกล่าว ในการเดินทางไปเปิดโลกทัศน์ในครั้งนี้ ทำให้รู้ว่า โลกกว้างมาก ครั้งแรกที่เดินทางไปต่างประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น โดยประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกระบวนการผลิตและลิขสิทธิ์มาก

ตัวแทนนักศึกษาญี่ปุ่น Tetsuo Hayashi เล่าว่า เป็นประสบการณ์ที่ดีในการเข้าร่วมโครงการ ได้ทักษะทางด้านกราฟิก นักศึกษาไทยมีน้ำใจ เป็นครั้งแรกที่ได้มาเมืองไทย ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไทย นักศึกษาไทยทำให้มีพลัง พลังคือน้ำใจที่นักศึกษาไทยมอบให้ ประทับใจมาก ความคิดและเทคนิคในการออกแบบใหม่ที่ได้รับจากอาจารย์ไทยและนักศึกษาไทย มีประโยชน์มาก ซึ่งตนเองจะนำไปรับใช้ในการออกแบบเว็บไซต์

ทางด้านสองสาว Yuna Moki และ Aika Shinoda เล่าว่า เป็นโครงการที่สนใจ ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาไทย ได้รับความรู้ในเรื่องของการออกแบบรูปภาพ การสร้างโค้ตในเว็บไซต์ ประเทศไทยมีที่ท่องเที่ยวเยอะ อาหารไทยอร่อย เพื่อน มทร.ธัญบุรี ไปกินส้มตำ อุปสรรคในโครงการนี้ ในเรื่องของสำเนียงภาษา ส่วนใหญ่จะใช้ท่าทาง คนไทยมีน้ำใจเป็นกันเอง ทักษะที่ได้จากโครงการครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการเรียนต่อไป อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไป

นอกจากทักษะด้านการออกแบบเว็บไซต์ขั้นสูง ภาพยนตร์สั้น และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่นักศึกษาทั้งสองประเทศจะได้รับ นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ ได้ยกระดับขีดความสามารถด้านความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และที่สำคัญได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994