ประกาศการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ  เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
(ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2557

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
1.นักศึกษาชายที่เกิด ปีพ.ศ.2537 และเป็นผู้ที่ไม่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
2.นักศึกษาชาย รหัส 1157 ที่เกิด ปีพ.ศ.2533 – 2536 ที่ยังไม่เคยทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร    กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายชื่อนักศึกษาชายที่เกิด ปีพ.ศ.2537

รายชื่อนักศึกษาชาย รหัส 1157 ที่เกิด ปีพ.ศ.2533 – 2536

ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อขอให้มาดำเนินการยื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อแต่เกิด ปีพ.ศ.2537 ขอให้มาแจ้งชื่อและดำเนินการยื่นเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ที่ฝ่ายบริการฯ ตามวัน เวลาที่กำหนดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

เบอร์โทร 0 2549 3674 (วีณา)