มทร.ธัญบุรีรื้อหลักสูตรพัฒนาบัณฑิต

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร ผู้ช่วยอธิการบดีมหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผย ว่า จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องวางแผนในการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพสังคมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ทั้งทักษะทางวิชาชีพ และทักษะทางสังคม โดยเฉพาะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนมีความเป็นผู้นำที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นระเบียบวินัย แต่ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่านักศึกษาที่จบออกไปส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ จึงทำให้เกิดอุปสรรคใน การทำงานอย่างมาก ดังนั้น มทร.ธัญบุรีจึงต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับยุคสมัย รวมทั้งสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนให้แก่เด็กมากขึ้น

“การผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัตินั้น มทร.ธัญบุรีเริ่มจากการปรับปรุงหลักสูตร ที่เน้นการถอดสมรรถนะทางวิชาชีพให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และปฏิบัติได้จริงเมื่อ จบการศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้ปรับปรุงไปแล้ว 55 หลักสูตร และในปีการศึกษา 2558 จะปรับปรุงเพิ่มอีก 30 หลักสูตร รวมถึงการพัฒนาอาจารย์ โดยจัดอบรมเทคนิคการสอน จิตวิทยาการสอน และอื่น ๆ เพิ่มเติมให้ เพื่อให้สามารถสอนนักศึกษาได้มากกว่าความรู้ในตำรา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพในต่างประเทศด้วย” ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว.