ขอเชิญร่วมงาน ราชมงคลธัญบุรีร่วมใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กำหนดการ
วันราชมงคลน้อมเกล้า
พิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ พิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา
และงานราชมงคลธัญบุรีร่วมใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557

เวลา  7.00  น. –  ผู้บริหาร  คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่  พร้อมกัน  ณ  ลานพระบรมรูปรัชกาลที่  5
เวลา  7.09  น. –  พิธีบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 5  พระสยามเทวาธิราช  พระพรหม  ศาลพระภูมิ และองค์เทพเกตุแก้วสุรินทร์ภรณ์
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เวลา  9.00  น. –  ผู้เข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ  และผู้เข้าร่วมพิธี  ลงทะเบียน  ณ  โรงภาพยนตร์ ชั้น  2  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เวลา  9.30  น. –  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดกรวยดอกไม้
กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  และเพลงมาร์ชราชมงคล-  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  กล่าวสรุปผลงานผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม18  ราย เชิญผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมรับรางวัลราชมงคลสรรเสริญจากประธานในพิธี  ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น   นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี-  ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดี-  ถ่ายภาพร่วมกัน
เวลา  10.29  น. –  พิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา  (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  13  ชั้น)
เวลา  17.00  น. –  งานราชมงคลธัญบุรีร่วมใจ  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ  สนามกีฬากลาง  มทร.ธัญบุรี