ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เพิ่มเติมอัตราในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557

หมดเขตรับสมัคร

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 จำนวนทั้งสิ้น 41 อัตรา แล้ว นั้น ในการนี้ จึงขอประกาศเพิ่มเติมอัตราในการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดตาแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิ๊ก<<