8 หนุ่ม นศ.มทร.ธัญบุรี บินร่วม “2014 International Capstone Design Camp”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “2014 International Capstone Design Camp” และเข้าร่วมงาน “2014 BAJA SAE KOREA” ณ Yeungnam Univresity ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในหมู่นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสารในหมู่นักศึกษาต่างประเทศ เพื่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นายยศพล น่วมทะวงษ์ นายภาณุพงศ์ สอนขา นายธีระ ภัทรจิรพานิช นายสุรเชษฐ์ สุขล้น นายชนกันต์ โอฐยิ้มพราย นายธวัชชัย มีไกรราช นายวันเฉลิม พรนิมิตเทพ และ นายจิรวุฒิ สพลาภ โดยมี ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชด์ และ ดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาจากทั้งหมด 5 ประเทศเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น จีน อินเดีย และไทย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้มาขยายผลให้กับเพื่อนนักศึกษา ฝึกการกล้าแสดงออก และเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาพยายามเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ดี ประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่ได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งประสบการณ์และประกาศนียบัตรคือใบเบิกทางในการออกทำงานตามสถานประกอบการต่างๆ โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ขับเคลื่อนและส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

“นัท” นายสุรเชษฐ์ สุขล้น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เล่าว่า ได้เรียนรู้กระบวนการในการผลิตรถยนต์ จากเพื่อนๆ หลายๆ ประเทศ เนื่องจากจะถูกแบ่งออกเป็น 6 ทีม โดยแต่ละทีมจะมีสมาชิก 10 ถึง 11 คน มีการแบ่งหน้าที่ ซึ่งตนเองมีหน้าที่ในการประกอบรถยนต์ เนื่องจากใน 1 กลุ่มต้องช่วยกันออกแบบรถยนต์มา 1 คัน ทุกคนได้อุปกรณ์และวัสดุเหมือนกัน แต่ขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละทีม โดยตนเองนำความรู้ที่ได้เรียนจากมหาวิทยาลัยฯ ประยุกต์ใช้ในครั้งนี้ด้วย โดยทีมของตนเองได้รับรางวัล “Best Manufacturing’ Award” ในการร่วมทำงานกับเพื่อนต่างชาติ ภาษาสำคัญมา ซึ่งเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่ง นอกจากความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการแล้ว ยังได้เพื่อนใหม่

“ณุ” นายภาณุพงศ์ สอนชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า เป็นครั้งแรกที่ได้ไปต่างประเทศ ได้เรียนรู้โปรแกรมในการออกแบบ Solid work มีทักษะในการเชื่อมรถ ซึ่งได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ จากการสังเกตเพื่อนเกาหลีมีความกระตือรือร้นในการเรียนมาก โดยทีมของตนเองได้รับรางวัล “Best Engineering Award” ขอบคุณประสบการณ์ในการเดินทางในครั้งนี้ “การทำงานร่วมกับคนอื่น ถือว่ามีความสำคัญ ยิ่งเพื่อนชาวต่างชาติ ต้องมีการปรับตัว ในเรื่องของภาษา”

“ภูมิ” นายวันเฉลิม พรนิมิตเทพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่าว่า เมื่อทราบโครงการ จึงสมัคร เป็นโครงการที่น่าสนใจมาก เพราะว่า อยากไปเรียนรู้การทำงานกับเพื่อนต่างประเทศ ตนเองเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มา ซึ่งการไปเข้าร่วมโครงการนี้ได้รับความรู้มากมาย เช่น ในเรื่องของรถยนต์ ตนเองจะรับผิดชอบในส่วนของการออกแบบ ประสบการณ์ในการครั้งนี้ ทำให้ตนเองกล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ กล้าที่จะเข้าไปหาเพื่อนต่างชาติ

“ต้น” นายธวัชชัย มีไกรราช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ความรู้ที่ได้มาสามารถนำมาพัฒนาใช้ในโปรเจคได้ สิ่งที่ได้รับ คือ การทำงานมีขั้นตอน การทำงานเป็นทีม ในอนาคตเมื่อมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเพื่อนต่างประเทศ ได้รู้จักได้พูดคุย

ติดต่อสื่อสารกัน ช่องทางในการทำงานต่างประเทศเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ถ้ามีโอกาสอีกครั้ง อยากจะออกฝึกงานต่างประเทศ เนื่องจากมุมมองที่แปลกใหม่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีในการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

การสนับสนุนและให้โอกาสนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์นอกประเทศ เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ประสบการณ์ที่นักศึกษาได้กลับมา จะเป็นสิ่งที่วัดถึงผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมที่จะส่งเสริมและให้โอกาสนักศึกษาทุกคน

เรียบเรียงโดย. ชลธิชา ศรีอุบล
กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
02-549-4994