ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2557 เรื่องขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิไม่ตำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม – 29 สิงหาคม 2557 นั้น

บัดนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นสมควรขยายเวลารับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ในตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2557 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ขอโอน-ย้าย พร้อมกำหนด วันเวลา และสถานที่คัดเลือก ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<