ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกโควตา ปีการศึกษา 2558

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน /นักศึกษา
ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) /ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแจ้งสถานที่สอบสัมภาษณ์และข้อควรปฏิบัติ
ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในคณะต่าง ๆ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เพื่อทราบและปฏิบัติ ดังนี้
1. แต่งกายสุภาพ (ชุดนักเรียน /นักศึกษาจากสถานศึกษาเดิม)
2. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์
3. เตรียมผลงาน /แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) นอกเหนือจากที่แนบมากับใบสมัคร
4. ไปรายงานตัว ณ คณะ /วิทยาลัย (ตามที่กำหนดด้านล่าง) ก่อนถึงเวลาสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 15 นาที และไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์หลังเวลา 09.15 น. หากมีเหตุสุดวิสัยต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานสนามสอบของแต่ละคณะ /วิทยาลัย
5. ก่อนเดินทางควรศึกษาข้อมูลสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยฯ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ของแต่ละคณะ /วิทยาลัย ทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th เพื่อความสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัด
6. หลังเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้เข้าสอบฯ ติดตามประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
และข้อควรปฏิบัติทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th หรือบอร์ด
ชั้น 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในวันที่ 22 กันยายน 2557
7. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ให้ไปสอบ
ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต. คลองหก
อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เท่านั้น

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกโควตา ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามสถานศึกษา
2.1 MiB
25333 Downloads
Details
สถานที่สอบสัมภาษณ์ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558
201.1 KiB
9725 Downloads
Details