เทปสัมภาษณ์รายการ Special Talks ตอนที่ 5

สัมภาษณ์ท่าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภา มทร.ธัญบุรี เกี่ยวกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของอาจา­รย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย : ปิยะพงศ์ เคนทวาย ได้นำเสนอนโยบายเรื่องบทบาทการพัฒนาและส่ง­เสริมงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิ­ทยาลัย ในการขับเคลื่อนประเทศไทยออกจากกับดักกลุ่­มประเทศรายได้ปานกลาง (Middle – Income Trap : MIT)

มติที่ประชุม

มีเรื่องสำคัญอยู่ 3 เรื่อง
1. การประเมินการทำงานของสภามหาวิทยาลัย การประเมินตนเอง ว่าในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา เราได้ทำอะไรบ้าง
2. ข้อสรุปจากที่ประชุม แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มี 4 แกนหลัก คือ เรื่องของการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การวิจัยและนวัตกรรม การบริหารจัดการสมัยใหม่ สิ่งต่างๆเหล่านั้นเราได้หารือและตกลงกันว่า แผนยุทธศาสตร์นั้นยังเดินหน้าต่อ ไม่มีการปรับปรุง เพราะทิศทางที่เรากำหนดนั้นถือว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้ว ก็ให้อธิการบดีดำเนินการต่อไป
3. ปรึกษาหารือ เรื่องอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยตั้ง ได้ดำเนินกาไปแล้ว มีความพึงพอ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าของคณะกรรมชุดย่อยต่างๆ นั้นอย่างไรบ้าง