มทร.ธัญบุรี สกัดปัญหารับน้องนอกกฎกติกา เพิ่มช่องทางร้องพฤติกรรมไม่เหมาะสมผ่านแฟนเพจ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงนโยบายควบคุมดูแลการับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ว่า ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ได้สร้างความเข้าใจกับรุ่นพี่และรุ่นน้องถึง ประเพณีดีงามของการรับน้อง ที่ต้องการให้เกิดความสามัคคี และปลูกจิตสำนึกให้กับรุ่นพี่ให้เห็นว่าการรับน้องเป็นสิ่งที่ดี และจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่รุนแรง หรือทำลายจิตใจของน้อง ส่วนการดูแลความปลอดภัยในการรับน้องนั้น ได้สั่งการให้คณบดีทุกคณะดูแลในคณะของตนเอง พร้อมทั้งจัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะไม่ใช่ดูแลเฉพาะเรื่องรับน้องเท่านั้น แต่จะดูแลถึงพฤติกรรมและผลการเรียนของนักศึกษา รวมถึงได้ให้รุ่นพี่เป็นผู้กำหนดและควบคุมดูแลการรับน้องให้อยู่ในระเบียบด้วย

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดทีมดูแลรอบรั้วสถาบัน ประกอบด้วยตัวแทนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อสอดส่องไม่ให้มีการรับน้องนอกมหาวิทยาลัย หรือพาน้องไปมั่วสุมอบายมุข ขณะเดียวกันก็ได้ขอความร่วมมือจากตัวแทนสโมสรนักศึกษาให้มีการรับน้องให้ แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากเปิดภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักและใส่ใจกับการเรียน และยังคงประเพณีรับน้องที่สืบต่อกันมา ทั้งนี้หากผู้ปกครองมีความเป็นห่วงนักศึกษา หรือเห็นพฤติกรรมที่ไม่สมควร สามารถร้องเรียนมาได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี โทร.0-2549 3677, 08-9667-1024, 08-3110-1130

ด้านนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า นอกจากการเปิดให้แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์แล้ว ในปีนี้มหาวิทยาลัยได้เพิ่มช่องทางการร้องเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 2 ช่อง ทาง คือ การรับร้องเรียนผ่านกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี www.facebook.com/SD.Rmutt และร้องทุกข์ ผ่านสภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี www.facebook.com/SD.Rmutt ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทีมงานไว้รับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีหากมีเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังได้ตั้งแฟนเพจเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา มทร. ธัญบุรี ทาง www.facebook.com/pages/เครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษาใหม่-มทรธัญบุรี-2557 เป็นช่องทางให้ผู้ปกครองสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ปกครองและมหาวิทยาลัยฯ หรือแม้กระทั่งเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ หากผู้ปกครอง หรือนักศึกษาใหม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ให้แจ้งมาโดยตรงทางกล่องข้อความของแฟนเพจ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะเก็บข้อมูลที่ได้รับการร้องเรียนเป็นความลับ และแก้ไขปัญหาโดยด่วนต่อไป