ธัญบุรี ผุดแฟนเพจเครือข่ายพ่อแม่แจ้งรับน้องโหด-ปรึกษาการเรียน

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี กล่าวถึงนโยบายควบคุมดูแลการรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2557 ว่า ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ได้สร้างความเข้าใจกับรุ่นพี่และรุ่นน้อง ถึงประเพณีดีงามของการรับน้องที่ต้องการให้เกิดความสามัคคีและปลูกจิตสำนึกให้กับรุ่นพี่ให้เห็นว่าการรับน้องเป็นสิ่งที่ดี ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่รุนแรงหรือทำลายจิตใจของรุ่นน้อง ส่วนการดูแลความปลอดภัยในการรับน้องได้สั่งการให้คณบดีทุกคณะ ดูแลภายในคณะของตนเอง พร้อมทั้งจัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะไม่ใช่ดูแลเฉพาะเรื่องรับน้องเท่านั้น แต่รวมถึงพฤติกรรมและผลการเรียนของนักศึกษาด้วย อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทีมดูแลรอบรั้วสถาบัน ประกอบด้วยตัวแทนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อสอดส่องไม่ให้มีการรับน้องนอกสถานที่หรือพาน้องใหม่ไปมั่วสุมอบายมุข ขณะเดียวกันก็ได้ขอความร่วมมือจากตัวแทนสโมสรนักศึกษา ให้จัดกิจกรรมรับน้องให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากเปิดภาคการศึกษา สำหรับผู้ปกครองที่มีความเป็นห่วง หรือพบพฤติกรรมที่ไม่สมควรสามารถร้องเรียนมาได้ที่กองพัฒนานักศึกษามทร.ธัญบุรี โทร.0-2549-3677, 08-9667-1024, 08-3110-1130

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้มหาวิทยาลัยได้เพิ่มช่องทางการร้องเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต คือการรับร้องเรียนผ่านกองพัฒนานักศึกษา www.facebook.com/SD.Rmutt และร้องทุกข์ผ่านสภานักศึกษา www.face book.com/SD.Rmutt ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ยังได้ตั้งแฟนเพจเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา มทร.ธัญบุรี www.facebook.com/pages/ โดยทางมหาวิทยาลัยจะเก็บข้อมูลที่ได้รับการร้องเรียนเป็นความลับ และ