โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายใต้ชื่อ “โครงการทูตวัฒนธรรมไทย-ไต้หวัน : Thai-Taiwanese Youth Ambassador Program”


โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายใต้ชื่อ “โครงการทูตวัฒนธรรมไทย-ไต้หวัน : Thai-Taiwanese Youth Ambassador Program” ในวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยฝ่ายวัฒนธรรมไต้หวันได้คัดเลือกเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากหมาวิทยาลัยทั่วไต้หวัน จำนวน 16 คน ในฐานะทูตวัฒนธรรมและจะเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนภาษาไทย ภาษาจีน ศิลปกรรมไทย และศิลปกรรมจีน รวมถึงการแสดงไทยและจีน โดยให้โอกาสนักศึกษาทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำชาติตามกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อสร้างควมเข้าใจระหว่างสองวัฒนธรรมไทย-ไต้หวันและสร้างมิตรภาพระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และทูตวัฒนธรรม รวมถึงบุคลากรจากไต้หวัน

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ มีเกณฑ์การสมัครคัดเลือกดังนี้
1. เป็นนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี
2. กรอกใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
3. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
4. แนบสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
5. จัดส่งใบสมัครดังกล่าวไปยังศูนย์นักศึกษานานาชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

ใบสมัครโครงการทูตวัฒนธรรมไทย-ไต้หวัน
31.4 KiB
322 Downloads
Details