โครงการห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle)  เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีความรู้และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้ผู้สอนมีระบบบริหารจัดการรายวิชาสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาให้เป็นในรูปแบบเดียวกัน เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเนื้อหาวิชาและมีแหล่งค้นคว้ามากขึ้น  ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น การตอบแบบทดสอบ การซักถาม การนัดหมาย ซึ่งถือเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งค้นคว้าจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรง สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความต้องการตลอดเวลา รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> คลิ๊ก<<

อ่า