ขอเชิญร่วมงาน คหกรรมศาสตร์ก้าวไกล วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา บุคลลากร และผู้ที่สนใจทุกๆท่านร่วมงานคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย ภายใต้ชื่อ “คหกรรมศาสตร์ก้าวไกล วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน” ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิ นิทรรศการผลงานนักศึกษาด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ การสาธิตผลงานนักศึกษา การออกร้านชุมชนให้ทุกท่านเลือกซื้อหามากมาย และยังมีการบริการวิชาชีพที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องให้ท่านเรียนรู้ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันสำหรับผู้ที่สนใจ แล้วพบกันนะครับ. 25-26. สิงหาคม. 2557. นี้