แจ้งกำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้เกิดความสะดวกและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

วัน/เวลา

นักศึกษาคณะ/วิทยาลัย

สถานที่

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2557เวลา 08.30-16.30 น. – คณะเทคโนโลยีการเกษตร- คณะวิศวกรรมศาสตร์- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชร

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– คณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2557เวลา 08.30-16.30 น. – คณะศิลปะศาสตร์- คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม- คณะบริหารธุรกิจ

– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

– คณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 29 สิงหาคม 2557เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มาดำเนินการวันที่ 25-28 สิงหาคม 2557