คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สอบตรงคุณวุฒิ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  สอบตรงคุณวุฒิ  ปวส. ประจำปีการศึกษา  2557 (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  กำหนดการดังต่อไปนี้

รายละเอียดคณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (เพิ่มเติม)ดังนี้

ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สอบตรงคุณวุฒิ ปวส.  ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) คณะวิศวกรรมศาสตร์
124.1 KiB
4249 Downloads
Details

เงื่อนไขในการสมัครเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

1.  การจัดการเรียนการสอน

1.1  ภาคพิเศษ   จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ

วันจันทร์ – วันศุกร์        เวลา   17.00 น. – 21.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์      เวลา   08.00 น. – 21.00 น.

2.  ภาคพิเศษทุกสาขาวิชาถ้ามีใบรับรองการผ่านงานไม่น้อยกว่า 1 ปี  สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาก่อนเป็นกรณีพิเศษ
3.  ทุกสาขาวิชาในหลักสูตรเทียบโอนที่รับวุฒิ ปวส. นักศึกษาต้องฝึกงานภาคฤดูร้อน  1  ภาคการศึกษา
4.  หลักสูตรที่เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จะต้องนำผลการเรียนของรายวิชามาขอเทียบโอน ถ้ารายวิชาใด  ไม่สามารถเทียบโอนได้ จะต้องเรียนเพิ่มเติมหรือสอบวัดผลว่ามีความรู้หรือไม่  โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบเพิ่มเติมเมื่อเข้าศึกษาได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โทร. 0 2549 3613-5