ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
1.นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทำประกันอุบัติเหตุให้ โดยนักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันกับมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีประกันอุบัติเหตุแล้วหรือไม่ประสงค์จะทำประกันกับมหาวิทยาลัย สามารถขอคืนเงินค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุได้
2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชำระค่าเบี้ยประกันเหมือนกับนักศึกษา
3. นักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชำระค่าเบี้ยประกันเหมือนกับนักศึกษา
4. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลาในการคุ้มครอง
–  นักเรียนใหม่ นักศึกษาใหม่ รหัส 1157…. เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.
–  นักเรียนเก่า นักศึกษาเก่า และบุคลากร เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ โดยนำหลักฐานดังกล่าวยื่นต่อ งานประกันอุบัติเหตุ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักบริการทางวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 ในวัน เวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โทรศัพท์ 0-2549-3022

รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปี 2557
70.4 KiB
921 Downloads
Details
รายชื่อโรงพยาบาลที่เห็นคู่สัญญา ปี 57
112.7 KiB
653 Downloads
Details
รายละเอียดการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปี 2557
70.4 KiB
921 Downloads
Details
รายชื่อโรงพยาบาลที่เห็นคู่สัญญา ปี 57
112.7 KiB
653 Downloads
Details