คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 / ปวช. ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 / ปวช.  ประจำปีการศึกษา  2557 (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร กำหนดการดังเอกสารดาวน์โหลด

สมัครได้ที่คณะที่ประสงค์เข้าศึกษา และเสียค่าสมัครสอบจำนวน 300.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โทร. 0 2549 3613-5

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม)
105.7 KiB
1298 Downloads
Details