โครงการ NOTEBOOK สำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ NOTEBOOK สำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี รับจองตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ส่งใบจองและชำระเงินค่าจองได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร I work@rt

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิ๊ก