รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนย้าย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิไม่ตำกว่าปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อมาปฏิบัติงานที่ภาควิชาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

อ่านประกาศเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557
39.8 KiB
536 Downloads
Details