ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สานต่อ “ลานธรรมสายใยความรู้คู่ชุมชน” ปี ๒

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการ ลานธรรมสายใยความรู้คู่ชุมชนปีที่ ๒ นำทีมนักศึกษาจิตอาสา ลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดชุมชน วัดหว่านบุญ จ.ปทุมธานี

โครงการลานธรรมสายใจความรู้คู่ชุมชนปีที่ ๒ ครั้งนี้ มีกิจกรรมจิตสาธารณะมากมาย อาทิ การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบการดำเนินงานภายในห้องสมุดชุมชนและฝึกปฏิบัติการจัดระบบการดำเนินงานภายในห้องสมุดชุมชน การพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบของห้องสมุดชุมชน การจัดหาชั้นวางหนังสือเพิ่มเติม รวมถึงการจัดหาเครื่องปรับอากาศและติดตั้งผ้าม่านเพื่อลดความร้อนและสว่างมากจนเกินไปและเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการอ่านหนังสือยิ่งขึ้น

นายรัฐภูมิ  บุญนำ (ภูมิ) นักศึกษาชั้นปี ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้เข้าร่วมโครงการ เล่าว่า แรกเริ่มได้ประสานกับทางวัด เพื่อลงพื้นที่เข้าสำรวจสถานที่บริเวณโดยรอบว่าจะปรับปรุงในส่วนใด ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการหลายคนเห็นตรงกันว่า ภูมิทัศน์บริเวณรอบห้องสมุดชุมชนเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้อยากเข้าใช้บริการห้องสมุด จึงเป็นที่มาของการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบของห้องสมุด เช่น การปรับพื้นที่ การปูพื้น รวมถึงการปลูกต้นไม้ โดยผมเป็นผู้ประสานงานในการหาวัสดุอุปกรณ์ ส่วนหนึ่งสามารถใช้จากทางวัดและอีกส่วนหนึ่งต้องจัดเตรียมมาเอง สำหรับโครงการนี้มีความประทับใจและรู้สึกว่าเกิดประโยชน์มากมายในเรื่องการเรียนรู้การทำงาน เช่น การวางแผนการทำงานที่ดี การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ การติดต่อประสานงาน รวมถึงการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น

ด้านนางสาวชไมพร  สโมสร (ฟ้า) นักศึกษาชั้นปี ๒ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เล่าว่า ตนทำหน้าที่ด้านสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม ในตอนแรกนั้นงบประมาณจากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่เพียงพอ จึงต้องขอรับบริจาคเพิ่มเติมและขอความสนับสนุนจากอาจารย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อน ๆ ในโครงการร่วมแรงร่วมใจกันดี นับว่าเป็นการหาประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียน โดยมีอาจารย์คอยสนับสนุนและให้คำแนะนำ โดยส่วนตัวแล้วอยากให้นักศึกษามีจิตอาสาและรู้จักทำกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างบ้าน วัดและโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น

นางสาวนววรรณ  ปานทองคำ (แตงโม) นักศึกษาชั้นปี ๒ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เผยความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการว่า ตนมีความภูมิใจและประทับใจอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ที่มีส่วนสำคัญในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทำให้เกิดจิตสำนึกที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและวัด และที่สำคัญโครงการนี้สอนให้ความรู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ

สอดคล้องกันกับนายธรสิทธิ์  เวชบุญสุข (น้อท) นักศึกษาชั้นปี ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เล่าว่า ตนได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับจิตอาสามาหลายครั้ง แต่ครั้งนี้บรรยากาศการทำกิจกรรมสนุกสนานมาก ไม่มีใครบ่นเหนื่อย ได้เห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างคณะศิลปะศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังนำความรู้ที่เรียนมาใช้ได้

โครงการฯ ที่จัดขึ้นนี้ ถือเป็นโครงการจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน เพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบ มทร. ธัญบุรี  ผู้มีจิตอาสาสามารถร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่คณะศิลปศาสตร์ หรือโทร. 02-549-4957-8

อลงกรณ์  รัตตะเวทิน

กองประชาสัมพันธ์

โทร.02 549 4994