เทปสัมภาษณ์รายการ Special Talks ตอนที่ 4

สัมภาษณ์ท่าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภา มทร.ธัญบุรี เกี่ยวกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ในด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

นโยบายที่สำคัญคือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และต้องเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ เพราะฉะนั้นบัณฑิตในสาขาวิชาใดก็แล้วแต่ ถ้าจะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะมีความรู้ตามทฤษฏีเท่านั้นจะต้องมีความสามารถในการปฏิบัติ ความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองและความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม สุดท้ายก็ต้องสามารถเป็นผู้บริหาร สามารถจะเป็นเจ้าของกิจการ ได้พัฒนากิจการของตนเองให้เจริญเติบโตไปได้ นี่คือส่วนที่เป็น professional competency