ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ ดูดีด้วยความดีสากล “Universal Goodness For Good-Looking”

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ ดูดีด้วยความดีสากล “Universal Goodness For Good-Looking” เปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาศักยภาพ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ถ่ายทอดหลักการและเนื้อหาของความดีสากล ผ่านความคิดสร้งสรรค์ออกมาเป็นผลงานสื่อฟื้นฟูศีลธรรม ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเป็นแรงบันดาลใจ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวนทำความดี พัฒนานิสัยด้วยความดีสากล รวมทั้งฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองก้าวสู่ความพร้อมในการที่ประเทศจะเข้าสู่ AEC ต่อไป

โครงการสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ ดูดีด้วยความดีสากล "Universal Goodness For Good-Looking"
244.7 KiB
413 Downloads
Details

โหลดใบสมัครได้ทาง  http://www.vstarproject.com/

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ http://www.pld.rmutt.ac.th/?page_id=1892