ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ The Youth Model ASEAN Conference (YMAC) 2014 19-22 ธันวาคม 2557

ด้วยศูนย์นักศึกษานานาชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Singapore Polytechnic ว่าจะจัดการประชุมสาหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ชื่อ The Youth Model ASEAN Conference (YMAC) 2014 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2557 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีตัวแทนนักศึกษาในฐานะทูตจากประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ มาร่วมอภิปรายในหัวข้อ สถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัย และวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวต่อคณะผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจาก Singapore Polytechnic จานวน 100 คน และนักศึกษาจากประเทศสมาชิกที่เหลืออีก 9 ประเทศ จานวน 100 คน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้จากไฟล์เอกสารด้านล่างและสามารถดูเกณฑ์การสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้คือที่ (http://www.pld.rmutt.ac.th/?page_id=1892)

  1. เป็นนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี
  2. กรอกใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 1 ใบ
  3. แนบสาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา จานวน 1 ชุด
  4. เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษโดยมีความยาว 300 คาขึ้นไป ในหัวข้อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ควาฒปลอดภัย และวัฒนธรรมในสถานการณ์ปัจจุบันของภูมิภาคอาเซียน
  5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
  6. นักศึกษาสามารถสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype กับทางประเทศสิงคโปร์ในเดือนตุลาคม 2557 ได้
  7. จัดส่งใบสมัครและเรียงความดังกล่าว ไปยังศูนย์นักศึกษานานาชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้น 5 อาคารสานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2557

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากประเทศสิงคโปร์ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการดังนี้คือ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าอาหารและที่พัก รวมทั้งค่าพาหนะรับ-ส่ง จากสนามบินไปยังที่พัก

ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้นักศึกษา ทราบโดยทั่วกัน ผ่านทางหน้าเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ

APPLICATION FORM
APPLICATION FORM
20140419-YMAC2014.docx
144.9 KiB
265 Downloads
Details
e_Brochure
e_Brochure
20140419-YMAC2014-e_Brochure.pdf
902.2 KiB
596 Downloads
Details