ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

ระหว่าง วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2557

เป็นโครงงานจาก 6 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
  • กลุ่มสิ งประดิษฐ์
  • กลุ่มคณิตศาสตร์
  • กลุ่มคอมพิวเตอร์
  • กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์
  • กลุ่มมัลติมีเดีย (เกม, เว็บไซต์, แอนิเมชั น, แอพพลิเคชั น ฯลฯ)
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้เข้าร่วมประกวดในแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน และแต่ละโครงงานส่งประกวดได้

เพียงกลุ่มเดียวดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : http://www.sci.rmutt.ac.th/10358