รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558


รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปฏิบัติดังนี้

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาจัดสรรให้โควตา และจะต้องสมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาที่จัดสรรโควตาให้เท่านั้น
2. ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง และดำเนินการตามและแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558
4. กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบฯ ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
5. ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครให้สถานศึกษาต้นสังกัดของท่าน เพื่อรวบรวมส่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เท่านั้น

สมัครผ่านเว็บไซต์   >>คลิ๊ก<<

ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปรายชื่อนักเรียน /นักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจาปีการศึกษา 2558
88.8 KiB
8281 Downloads
Details

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558
560.3 KiB
85043 Downloads
Details

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558
101.3 KiB
15181 Downloads
Details

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วัน / เดือน / ปี

การปฏิบัติงาน

สถานที่ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

16 กรกฎาคม 2557 สวท. ส่งเอกสารข้อมูลการคัดเลือกฯ (โควตา) ให้สถานศึกษาทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภายใน 15 สิงหาคม 2557 (ยึดวันที่
ไปรษณีย์ประทับตรา)
สถานศึกษาส่งสรุปรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจาปีการศึกษา 2558 ให้มหาวิทยาลัยฯ สถานศึกษาส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
1 กันยายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
13 กันยายน 2557(วันเสาร์) สัมภาษณ์ เวลา 9.00 น. ทุกคณะ /วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คณะ/วิทยาลัย ที่สมัครเข้าศึกษาฯ (โควตา)
22 กันยายน 2557 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
25-30 กันยายน 2557 บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผ่านทางเว็บไซต์พร้อมพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจาปีการศึกษา 2558 บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาที่ เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน นักศึกษาที่บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาเรียบร้อยแล้วให้ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินนาไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งยอดฯ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และให้นักศึกษาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
กำหนดการส่งเอกสารใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน /หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษา ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  www.oreg.rmutt.ac.th ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป กองพัฒนานักศึกษา 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ดูรายละเอียดคณะ/วิทยาลัยที่เข้าปฐมนิเทศ ในแต่ละวันที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป กองพัฒนานักศึกษา /หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กำหนดการ เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th คณะ /วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

แสดงความคิดเห็น