ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เรื่อง ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2557

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นสมควรขยายเวลารับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ในตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
12.2 KiB
432 Downloads
Details
ประกาศ ขยายเวลาการรับโอน-ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
12.2 KiB
432 Downloads
Details