วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพความงามและสปา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์
2. ผู้สนใจทั่วไป โดยพิจารณารับจากคะแนนที่ใช้ยื่น Admissions

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. สาเนาเอกสารใบแสดงผลการเรียน (Transcript) A4 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
3. สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. คะแนนที่ใช้ยื่น Admissions

กำหนดการรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์  ตั้งแต่วันนี้ – 8 สิงหาคม 2557 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
73.7 KiB
1381 Downloads
Details