รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลทอกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิจ สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
01-รับสมัครเข้าศึกษาต่อ, สมัครเรียนต่อ, ประกาศนียบัตรบัณฑิต, วิชาชีพครู1.5 MiB2489
02-ใบสมัครสอบคัดเลือกระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)1.4 MiB2001

คุณสมับติของผู้สมัคร 

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำหว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

2. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน และได้รับปอนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนวันที่ 19 กันยายน 2556

3. เป็นผู้มีรายชื่อกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สังกัดต่าง ๆ ส่งให้คุรุสภา

รับสมัครจำนวน 180 คน  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 35,000 บาท วันเวลาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่เรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดการรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557
สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557
ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557ฅ
เปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557