รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดเปิดรับสมัครและสิบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การรับรอง
1.2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัตหน้าที่เกี่ยวกับการสอน และได้รับอนุญาติให้ปฏิบัตการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนวันที่ 19 กันยายน 2556
1.3 เป็นผู้มีรายชื่อประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สังกัดต่างๆ ส่งให้คุรุสภา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัครสอบคัดเลือกระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)
162.0 KiB
1204 Downloads
Details

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครสอบคัดเลือกระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)
162.0 KiB
1204 Downloads
Details