กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ธัญบุรี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบแอดมิดชั่น)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบแอดมิดชั่น) ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อขอรับรายละเอียดการเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ในวันตรวจสุขภาพของมหาวิทยาลัย วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณจุดตรวจสุขภาพ อาคารยิมเนเซียม มทร.ธัญบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684 ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือทาง www.facebook.com/SD.Rmutt