มทร.ธัญบุรี จัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเข้าถึงตัวนักศึกษา แก้ปัญหาต้นเหตุ

เพื่อนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาชีพ สติปัญญาร่างกาย อารมณ์และสังคม บทบาทที่สำคัญจึงต้องอาศัยอาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงให้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกเหนือจากงานด้านการสอนแล้ว ยังจะต้องช่วยพัฒนาบุคลิกภาพด้านอื่นๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะที่นำไปต่อยอดช่วยเหลือนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะช่วยเหลือให้นักศึกษาเรียนได้อย่างมีความสุขและสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”การพัฒนาเจตคติ และทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักศึกษา” ขึ้นมา

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวบรรยายกับอาจารย์ที่ปรึกษาในพิธีเปิดโครงการ สำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยฯ คือ เจนวาย(Generation Y) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะแสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี กล้าที่จะตัดสินใจเอง คิดหรือกระทำในสิ่งที่ถูกหรือไม่ถูกได้โดยเกิดขาดกระบวนทางความคิด นักศึกษาเดินทางมาเรียนในกรุงเทพฯบางคนไม่เคยไกลบ้าน มีความว้าวุ่น ลังเลในการเรียน สังคมเปลี่ยนไปสภาพสังคม จากเด็กมัธยม ปวช. และ ปวส. กลายเป็นสังคมมหาวิทยาลัยฯความแตกต่างในระดับความรู้ มีความหลากหลาย โดยไม่สามารถวัดได้โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพ นักศึกษาจะมีความเป็นตัวเองสูง ถ้าไม่มีการปรับตัวอาจจะเกิดปัญหาทางสังคมตามมา

ซึ่งปีการศึกษานี้มียอดผู้สมัครเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ2,000 คน และมีคะแนนสูงกว่าทุกปี โดยผู้ปกครองให้ความไว้วางใจหวังว่ามหาวิทยาลัยฯ จะสร้างชีวิตใหม่ สามารถเป็นผู้นำครอบครัวผู้นำสังคม และผู้นำประเทศได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายรับมือเพื่อให้สมกับที่ผู้ปกครองได้ให้ความไว้วางใจ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดนักศึกษา เนื่องจากบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาคือ คุณพ่อคุณแม่

นักศึกษาที่สอบเข้ามา เพียงมานั่งเรียนตามเวลา ถึงเวลาเช็กชื่อถึงเวลาสอบ และจบการศึกษา ไม่อยากให้เป็นเพียงสังคมทางการเรียนรู้อยากให้นักศึกษาที่เข้ามารู้สึกว่าที่นี่คือบ้าน มีความเอื้ออาทรระหว่างครูกับลูกศิษย์ เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วนึกถึงอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยฯ อยากให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุ่มเทตนเองและเข้าไปมีบทบาทกับนักศึกษาให้มากที่สุด สำหรับบทบาทไม่ได้หมายถึงมีหน้าที่ในการเช็กชื่อในใบลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา แต่อยากให้มีการเช็กคะแนน พูดคุย รวมถึงการสังเกตพฤติกรรม ชื่นชม แนะนำรวมถึงการให้กำลังใจนักศึกษาเป็นรายบุคคล ถ้าครูสามารถเข้าถึงตัวนักศึกษาได้จะแก้ปัญหาทันท่วงที นอกจากถ่ายทอดและปลูกฝังSoft Skills ทางวิชาการแล้ว ควรปลูกฝังในเรื่องความรับผิดชอบการครองตัวครองตนมีความอดทน ยกตัวอย่าง อาจารย์ที่มีความรู้ทางจิตวิทยา มีทักษะในการสังเกตกริยา หรือแม้กระทั่งในการพูดนักศึกษาบางคนไม่กล้าที่จะบอก บางคนหาทางออกที่ร้ายแรง

อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเข้าใจหลักจิตวิทยา มีทักษะในการพูด ซึ่งถ้ามีความรู้ทางด้านนี้จะสามารถเข้าถึงตัวนักศึกษาได้ เกิดเป็นความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์ นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดี ความตั้งใจมุ่งมั่นกระบวนการในการหล่อหลอมจิตวิญญาณ กับการถ่ายทอดวิชาการจะสร้างความเข้มแข็งและทัศนคติที่ดี เพิ่มภูมิและสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ในเรื่องของการสอน การเรียน และการทำกิจกรรมภายใต้ความสุข ซึ่งความสุขจะส่งผลความเจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไปดังนั้นระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้มงวดและจริงจัง

โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาเจตคติและทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักศึกษา” ที่นำอาจารย์300 ชีวิต จาก 10 คณะ และ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยทั้ง5 รุ่น ทำให้อาจารย์ที่เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญในหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และฝึกเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบจุลภาค(Micro Counseling) ที่สำคัญนำไปใช้ในกระบวนการให้คำปรึกษาได้จริง อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว