เทปสัมภาษณ์รายการ Special Talks ตอนที่ 3

สัมภาษณ์ท่าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภา มทร.ธัญบุรี เกี่ยวกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2557  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557  ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย :  ปิยะพงศ์ เคนทวาย

ได้นำเสนอนโยบายเรื่องบทบาทการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
มองว่างานวิจัยต้องมี Route Map ของการทำวิจัย  ให้อาจารย์ฝังตัวอยู่ในสถานประกอบการ  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการวิจัย