ยกระดับคุณภาพมหา’ลัย ธัญบุรีดันอาจารย์ทำผลงานวิจัย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย One Research One Text โดยผลักดันให้อาจารย์ทุกคนจะต้องมีผลงานด้านงานวิจัย หรือจัดทำตำราเป็นของตัวเองอย่างน้อยคนละ 1 ผลงาน ซึ่งในส่วนของงานวิจัยนั้นก็เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองไปสู่ผลงานด้านวิชาการ เพื่อเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ต่อไป กระบวนการผลักดันด้านงานวิจัยนั้น มีการจัดตั้งกองทุนวิจัยอยู่แล้ว โดยนำรายได้ของมหาวิทยาลัย 2% ซึ่งปัจจุบันเพิ่มเป็น 5% มาใช้ในการดำเนินการ ซึ่งกองทุนนี้จะสนับสนุนให้อาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่พัฒนางานวิจัยอีกด้วย โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ออกทุนงานวิจัยให้ก่อนเป็นเวลา 1 ปี แต่ส่วนของสาขาวิชาชีพนั้น เน้นให้อาจารย์นำงานวิจัยจากสถานประกอบการเข้ามาทำวิจัย โดยอาจารย์เหล่านี้จะมีทั้งที่มหาวิทยาลัยให้เข้าไปฝังตัวในภาคธุรกิจ และอาจารย์ที่เข้าไปตรวจเยี่ยมนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งจะทำการพูดคุยกับผู้ประกอบการถึงความต้องการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เน้นในส่วนของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งนี้ปัจจุบัน มทร.ธัญบุรีมีงานวิจัยจากภายนอกประมาณปีละ 80-90 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 200 ล้านบาท เนื่องจากขณะนี้มีอาจารย์มากกว่า 50% ยังไม่รับงานวิจัยจากภายนอก

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของตำราเรียนนั้นมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนจัดทำตำราเรียนในวิชาของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นดำเนินการจัดหาโรงพิมพ์ เชิญผู้เชี่ยวชาญมากรองคุณภาพให้ โดยอาจารย์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งทั้งอาจารย์และมหาวิทยาลัยจะมีรายได้จากการจัดจำหน่ายตำราอีกด้วย ซึ่งภายใน 3 ปี คาดว่าจะพิมพ์ตำราเรียนได้ 600 เรื่อง ขณะนี้ได้เริ่มทยอยพิมพ์แล้ว รวมถึงทุกๆ 2 ปีมหาวิทยาลัยจะมีการทบทวนเนื้อหาในตำราเรียน เพื่อให้สอดคล้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การผลิตตำราเรียนของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ตนหวังที่จะให้ตำราของมหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้ได้กับกลุ่ม 9 ราชมงคล และในมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมถึงจะถูกนำไปใช้เป็นตำราอ้างอิงในที่ต่างๆ เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น