ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

องค์การนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวาย ณ วัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี