คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: อนุมัติป.บัณฑิต 13 แห่ง

รศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า บอร์ดคุรุสภามีมติเห็นชอบรับรองหลักสูตรป.บัณฑิต เพิ่มเติมอีก 13 แห่ง มีมทร.ธัญบุรี รับ 180 คน มทร.พระนคร รับ 180 คน มหาวิทยาลัยธนบุรี รับ 120 คน มรภ.กาญจนบุรี รับ 180 คน มจษ.รับ 100 คน มรภ.บ้านสมเด็จฯ รับ 90 คน มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ รับ 180 คน มรภ.หมู่บ้านจอมบึง รับ 180 คน ม.จัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น รับ 50 คนม.เซนต์จอห์นรับ180คนม.ตาปีรับ50 คน ม.วงษ์ชวลิตกุล รับ 90 คน และสถาบันอาศรมศิลป์ รับได้ 50 คน

แสดงความคิดเห็น