Science News ฉบับที่ 179 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้บรรยายเรื่อง การสร้างความคิดเชิงบวกในการทำงาน เพื่อสร้างจิตสำนึก ทัศนคติเชิงบวก ที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของการเป็นผู้เริ่มต้น การเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
สถาบันนวัตกรรม ทีโอที เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ดร.ภิมาน อภิพัฒนะมนตรี ผู้จัดการฯ ตัวแทนจากสถาบันนวัตกรรม ทีโอที (TOT Innovation Institute) จังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนางานสหกิจศึกษาและหลักสูตร ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม SC1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
โครงการชีววิทยาร่วมใจ ทำนุบำรุงวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม “โครงการชีววิทยาร่วมใจทำนุบำรุงวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ วัดหว่านบุญ ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยมีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ได้นำจุลินทรีย์ในรูปน้ำหมักชีวภาพมาใช้ในการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ของวัดเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในสร้างทัศนียภาพ ศาสนสถานและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่วัด เป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมแสดงผลงานวิจัย เรื่อง ระบบอัตโนมัติช่วยสอนนวดแผนไทยสำหรับคนตาบอด ในงาน The 12th World Blind Union Asia-Pacific massage seminar

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และอาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมแสดงผลงานวิจัย เรื่อง ระบบอัตโนมัติช่วยสอนนวดแผนไทยสำหรับ คนตาบอด ในงาน The 12th World Blind Union Asia-Pacific massage seminar ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด โครงการในครั้งนี้
โครงการ DNA “จิตอาสา” สู่การพัฒนาองค์กร

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ DNA “จิตอาสา” สู่การพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และได้เชิญ นายนเรษ แสงอรุณ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการมีพฤติกรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม อันส่งผลไปยังการพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพชีวิตของบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาองค์กรในภาพรวมอย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไป โดยมีพระวิทยากรจากวัดปัญญานันทาราม มาบรรยาย เรื่อง “จริยธรรมนำทางชีวิตการทำงาน มีสุข” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

โครงการผลิตคลังข้อสอบกลางรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดดำเนินโครงการผลิตคลังข้อสอบกลางรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกข้อสอบและการจัดทำคลังข้อสอบ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

Science News ฉบับที่ 179 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
868.0 KiB
409 Downloads
Details

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Science News ฉบับที่ 179 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
868.0 KiB
409 Downloads
Details