ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 และ 16 มิถุนายน 2557 นั้น บัดนี้ การทดสอบดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ให้ผู้เข้ารับการบรรจุดังกล่าวไปรายงานตัวที่ห้อง 901 อาคาร 4 ชั้น 9 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. และให้ไปปฏิบัติราชการยังหน่วยงานที่ได้รับการบรรจุในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และให้ถือว่าประกาศฉบับนี้ เป็นหนังสือเรียกให้ไปรายงานตัวพร้อมนำเอกสารดังต่อไปนี้ ไปในวันรายงานตัวด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2557
371.7 KiB
1610 Downloads
Details