ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับบุคลากรของรัฐ”

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะดำเนินการจัดสัมมนาโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับบุคลากรของรัฐ” ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2557 ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

กิจกรรมที่ 2 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุรี สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งเคยผ่านการอบรมสัมมนากฎหมายตามที่ฝ่ายวินัยและนิติการได้จัดขึ้น หรือที่หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมการสัมมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า การสัมมนาฯ ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในองค์กร เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง รวมทั้งแนวคำวินิจฉัยคดีปกครองที่เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีที่ควรทราบ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติราชการ และให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงาน สำหรับนำไปใช้ปรับกับการปฏิบัติงานได้

ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนาดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทางโทรสารหมายเลข 0 2549 4917 , 0 2549 4923 ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับบุคลากรของรัฐ”
142.4 KiB
428 Downloads
Details